آدرس سابق «دغدغه های اخلاق و دین» / سید حسن اسلامی

آدرس جدید: HassanEslami.com

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

گاه نویسندگان منتقدان را به «خرمگس» تشبیه کرده و بر آنان تاخته‌اند که به جای آفرینشگری و خلق آثار، «خرمگس‌وار» مزاحم دیگران می‌شوند. نکته قابل توجه آن است که سقراط این لقب را بر خود گذاشته بود و از خویشتن به نام «خرمگس» یاد می‌کرد.

متافیزیک پیشرفت در جهان عرب

سید حسن اسلامی


این کتاب حاصل تأملات چندساله و فرصت مطالعاتی یک‌سالۀ فهمی جدعان، استاد دانشگاه اردن، است که پس از دو بازنگری به شکل فعلی درآمده است.

غزالی و اخلاق داوری
سید حسن اسلامی

ابوحامد محمد غزالی فلاسفه مسلمان را به دلیل داشتن سه باور، از جمله انکار علم خداوند به جزییات، تکفیر می‌کند. همچنین در برابر منتقدانی که او را متأثر از فلاسفه یونانی می‌دانند، ادعا می‌کند آموزه‌های فلسفی موجود در آثارش زاده تأملات شخصی خودش یا برگرفته از آثار صوفیه است. نوشته حاضر می‌کوشد تا این دو ادعا را تحلیل کند و نشان دهد غزالی در تکفیر فلاسفه از منش و روش اخلاقی یکسانی بهره نگرفته است و در کار خود موجه نیست. همچنین وی واقعاً وامدار میراث فلسفی یونان است و با این انکار، درسی را که در اخلاق به دیگران داده، فراموش کرده است. تحلیل دیدگاه این شخصیت بزرگ نشان می‌دهد که چنین مخاطراتی ممکن است دامنگیر هر متفکری شود و باید به‌هوش بود و از آن‌ها پرهیز کرد.

این مقاله با مشخصات زیر منتشر شده است:
مجموعه مقالات غزالی پژوهی، به کوشش سید هدایت جلیلی، تهران، خانه کتاب، 1389، ص125-146.

Abstract

With regard to human cloning or artificial human reproduction - and contrary to the opinions of Sunni scholars - Shiite thinkers have not held a unified position. After Having surveyed a number of Shiite fatwas and analyses on the subject, this essay will classify them into four groups. The first group states that we are granted absolute permission to engage in human cloning; while the second group believes that there is limited permission; the third group argues that cloning as such is primarily permitted but because of its consequences and secondary grounds it is prohibited and unlawful; and the fourth group is of the view that cloning as such and by itself is prohibited and unlawful. In what fallows, the author has examined these four views, ending in support of the permission theory. 


Donwload

                                                                                                                                  سید حسن اسلامی

  

امروزه مصرف گوشت صنعتى به شکل وسیعى رواج یافته و مراکز صنعتى پرورش حیوانات جایگزین شیوه های سنتى شده است. این مقاله از این نقطه عزیمت آغاز مى کند که تفاوت های اساسى میان گوشتهای صنعتى و گوشتهای غیرصنعتى وجود دارد که از نظر اخلاقى تعیین کننده است و با توجه به نحوه فراهم آمدن گوشت های صنعتى، خوردن آنها اخلاقاً دفاع پذیر نیست.


In our modern society, we usually consume industrial meat as a basic part of our eating regime, believing that it is necessary for our health. But this article tries to show that industrial meat-eating, regardless of health issues, is unethical. The writer uses two moral arguments to prove his claim. The first one is the argument from evil treatment of animals in the factory farming, and the second one is the argument from destroying the environment. The factory farmers to produce more industrial meat in low price, use cruel methods that are ethically unacceptable. Furthermore, factory farming has huge negative impacts on the environment. So, to live responsibly and ethically, the writer argues, we have to stop industrial meat-eating and try to start a healthier and more ethically diet by being totally vegetarian or at least consuming the meat of free-range animals.

Keywords: cruelty to animals, factory farming, industrial meat, vegetarianism, consumption ethics, protecting the environment.

This paper (in Farsi)  is published in: Ethical Research (Quarterly Academic Journal of University of Qom), Vol.3, No.9,10, Autumn,Winter 2012.  


Full text in Persian