آدرس سابق «دغدغه های اخلاق و دین» / سید حسن اسلامی

آدرس جدید: HassanEslami.com
سید حسن اسلامی اردکانی.
مقطع دکتری را در دانشگاه قم گذراندم و دانش آموخته حوزه علمیه قم نیز هستم. در حال حاضر به عنوان هیئت علمی، با رتبه دانشیار، در دانشگاه ادیان و مذاهب تدریس میکنم.
عمده پژوهشها و تدریسهایم در زمینه فلسفه اخلاق و فلسفه دین قرار میگیرد. از علایق دیگرم  مباحث مربوط به گفتگوی ادیان است.
در سالهای اخیر، در فلسفه اخلاق، در کنار اخلاق فضیلت، به اخلاق زیستی و مباحث کاربردی، به ویژه اخلاق محیط زیست، اخلاق پژوهش، و اخلاق جهانی، توجه بیشتری دارم.

تحصیلات:
عنوان رساله دکتری: شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام. (کتاب شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام حاصل این رساله است.)
تاریخ دفاع 9/4/1384

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی مسئله دروغ در اخلاق اسلامی. (کتاب دروغ مصلحت آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن حاصل این رساله است.)
تاریخ دفاع 10/6/1379

می توانید بخشی از سوابق کاری من را در صفحه ام در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب ببینید.
صفحه من در academia.edu 
ایمیل من: eslami@urd.ac.ir
محل کار: دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان

s.hassaneslami@gmail.com