آدرس سابق «دغدغه های اخلاق و دین» / سید حسن اسلامی

آدرس جدید: HassanEslami.com
(با کلیک روی عنوان برخی موارد به صفحه دریافت آنها هدایت می شوید.)

فهرست برخی از آثار

کتابها:

فهرست کتاب‌های تألیفی


مقالات و فصول کتاب: 

           سال 1392

           سال 1391           سال 1390


           سال 1389


           سال 1388

  • به‌مرگی از منظر اخلاق، پژوهش‌نامه اخلاق، شماره 4، 1388.
  • با خود سازش نکردن، هفت آسمان، شماره 44، زمستان 1388.
  • میرزا جواد تهرانی و مکتب تفکیک، در مجموعه مقالات مفسر ربانی، قم، مؤسسه معارف امام رضا، 1388.
  • عیار نقد چند است؟ آینه پژوهش، شماره 120، بهمن و اسفند 1388.
  • آیا قیاس فقهی همان قیاس منطقی است؟ آینه پژوهش، شماره 116-117، خرداد-شهریور 1388.
  • قلب ذن؛ توصیه هایی ساده برای زیستن هشیارانه و مشفقانه، هفت آسمان، شماره 43، پاییز 1388.
  • دعوت به اخلاق نقد، کتاب عیار نقد، به کوشش علی اوجبی، 1388.
  • راهنمای دین‌پژوهی در آغاز هزاره سوم، هفت آسمان، شماره 41، بهار 1388.


           سال 1387


           سال 1386

  • دامنه معنایی حکمت در قرآن، حدیث و اخلاق، فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث، شماره 43، بهار 1386.

  • بلاغی و جدال با مدعی؛ اخلاق و روش،کنگره بین المللی بلاغی، 1386.
  • مکتب معارفی خراسان و تفکر فلسفی؛ در فقه ربانی؛ مجموعه مقالات، قم، مؤسسه امام رضا، 1386.
  • ده اصل روشی مکتب تفکیک، پگاه حوزه، شماره222 و 223، 8 و 22 دی ماه 1386.
  • نقد پژواک نوشته است، پگاه حوزه؛ ویژه‌ حوزه‌های دینی، ش. 48، 24مرداد 1386.
  • نوشتن در جرایر پراکنده؛ فقر علمی یا ضعف اخلاقی فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره 30-31، تابستان و پاییز 1386.
  • قاعده زرین در حدیث و اخلاق، فصلنامه علمی  پژوهشی علوم حدیث، شماره 45-46، پاییز و زمستان 1386.


           سال 1385

  • حقوق بشر و شبیه‌سازی انسانی دو فصلانه حقوق بشر، شماره 1، بهار و تابستان 1385.
  • چالشهای اخلاقی شبیه‌سازی انسانی، فصلنامه اخلاق، شماره 4، تابستان 1385.
  • به‌مرگی از دیدگاه مسیحیت و اسلام، فصلنامه علمی  پژوهشی "پژوهش‌های فلسفی-کلامی"، شماره 29، پاییز 1385.
  • اخلاق فلسفی و حدیث فضائل، فصلنامه علمی  پژوهشی علوم حدیث، شماره 41، تابستان 1385.
  • برخوانی امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی      هفت آسمان، شماره 29، بهار 1385.
  • وظیفه مترجم قرآن؛ ترجمه یا تفسیر؟بینات، شماره 49-50، بهار و تابستان 1385.
  • المودودی و اصول الحکم،  فصلنامه المنهاج، بیروت، 1428.
  • سیمای اخلاقی پیامبر و مسئله عصمت، فصلنامه هفت آسمان، شماره 32، زمستان 1385.
  • پیشه سقراطی آینه پژوهش، شماره 100، مهر و آبان 1385.
  • نگرش جامعه‌شناختی به دین با تأکید بر نظریه دورکیم،پژوهش و حوزه، ش. 26، تابستان 1385.


           سال 1384

   • چالشهای اجتماعی شبیه‌سازی انسانی    فصلنامه فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش. 46 سال 1384.
   • صور بنیانی حیات دینی و دورکیم    فصلنامه اندیشه نوین دینی، شماره 3، زمستان 1384.
   • رهیافت‌های تفسیری در آیات آغازین سوره عبس، مجموعه مقالات بزرگداشت استاد محمد تقی شریعتی، 1384.
   • تفکیک علیه تفکیک، در مجموعه مقالات "نگاهی به مکتب تفکیک"، تهران، همشهری، 1384.
   • بازخوانی مکتب تفکیک     در مجموعه مقالات "نگاهی به مکتب تفکیک"، تهران، همشهری، 1384.
   • موانع نظری تولید علم در حوزه علمیه، در "درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی"، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1384.
   • درآمدی بر اخلاق مناظره از دیدگاه اسلامی در "سنت گفتگو و مناظره با ادیان و مذاهب"، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1384.
   • اخلاق گفتگو در جهان بی‌مرز، حدیث زندگی، شماره 25، مهر و آبان 1384.
   • اخلاق نقد و فرهنگ نقادی، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره 23-24، پاییز و زمستان 1384.
   • فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در آینه متون آموزشی، آینه پژوهش، شماره 92، خرداد و تیرماه 1384.
   • آشتیانی و سنت فلسفه‌ستیزی، مجموعه مقالات جلال حکمت و عرفان، قم، احیاگران، 1384.
   • شبیه‌سازی از دیدگاه فقه اهل سنت، فصلنامه فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 45، پاییز 1384.
   • شبیه‌سازی از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه    فصلنامه فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 44، تابستان 1384.
   • شبیه‌سازی در آیین کاتولیک، فصلنامه هفت آسمان، شماره 27، پاییز 1384.   
   • طباطبایی و دفاع از منزلت عقل، فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش دینی"، شماره 11، آبان 1384.
   • رهیافتهای اخلاقی به سقط جنین؛ یک بررسی موردی   فصلنامه علمی-پژوهشی باروری و ناباروری، شماره 24، پاییز 1384.
   • نقش پیش‌فرضها در ترجمه حدیث، فصلنامه علمی  پژوهشی علوم حدیث، شماره 35-36، تابستان 1384.
   • شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه کلامی اهل سنت، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن معارف اسلامی، شماره 2، بهار 1384.


            سال 1383

     • اخلاق پروتستانی در صد سالگی   هفت آسمان، شماره 23، پاییز 1383.
     • نقش امر به معروف و نهی از منکر در نظام مشارکت سیاسی، خردنامه، شماره 15، 6\12\1383.
     • المدرسه التفکیکه؛ عرض و دراسه فصلنامه الحیاة الطیبه، بیروت، زمستان 1424.
     • ملا صدرا و مسئله معاد    خردنامه، شماره 23، 27\3\1383.
     • آشنایی با معرفت شناسی‌های دینی معاصر، خردنامه همشهری، شماره 29، 18\6\1383.
     • گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان؛بررسی یک ترجمه   آینه پژوهش، ش. 87، مرداد 1383.
     • درباره رؤیای خلوص، کتاب ماه دین، شماره 87-88، دی و بهمن 1383.
     • تأثیر پیش‌فرضها در فرایند ترجمه متون مقدس، یادگارنامه فیض الاسلام، دانشگاه آزاد، 1383.
     • سقط جنین از منظر اخلاق، فقه و قانون، پیام زن، شماره 155، بهمن 1383.
     • نسبت اخلاق و سیاست؛ بررسی چهار نظریه، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 26، تابستان 1383.

              سال 1382

       • امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی، دانشنامه امام علی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1382، جلد 6.
       • پدیدارشناسی زهد، در امام خمینی و اندیشه‌های اخلاقی-عرفانی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1382
       • دروغ برآیند دو انحراف، کتاب زنان، شماره‌های 19 و 20، تابستان و پاییز 1382.
       • رهیافت دین‌شناختی دورکیم، هفت آسمان، شماره 19، پاییز 1382.
       • قرآن و آزادی عقیده، خردنامه، شماره 12، 8\11\1382.
       • حقوق بشر اسلامی؛ نقد بیانیه قاهره، خردنامه، شماره 11، 1\11\1382.